top of page

Finest Appenzell cream caramel - our promise

Pure natural product

Appenzeller small manufactory

Handmade according to own recipe

With local suppliers for more sustainability 

Urnäsch - where cream caramels are at home 

 

Mer trägid Senneschlotte, hend Freud a Silberschnöpf, ond dräiid d Määtle s Chöpfli, wie monter flüügid d Zöpf.

Im Sommer baare Füesse, im Wenter of de Schii,

gods öber Berg ond Bögel, das macht öös starch ond frii.

 

Mer trinkid ab de Röhre

s Quellwasser gsond ond frisch. Herdapfel, Chääs ond Milech

stellt d Mueter of de Tisch.

Ond gsiemer's Dorf ond d Cherche ond Vater's Huus ond Stall,

do juchzid mer ond zaurid:

Wie höbsch isch öberall.

 

So lebid mer do henne

im Tal, am grüene Rää,

vill Freudli omm öös omme, chas näbis Schöners gee? Mössst I emol id Frönti

ond gängs au öbers Meer. Gliich wör i s Tröömli fende i d Häämet zrogg zo deer.

 

Our home

Herisauerstrasse 20

9107 Urnsch

E-mail:nochricht@caramel-puur.com

bottom of page